Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door. Door aanschaf van een van onze goederen betekent dat u de voorwaarden accepteert. Schaf onze goederen niet aan als u deze algemene voorwaarden niet accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit: bij een nieuwe bestelling via onze website zult u dan vanzelf de nieuwe voorwaarden moeten accepteren.

Voor bestelde goederen van dewijnmaker.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15-06-2010.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Artikel 1.1: Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een ieder die een of meerdere goederen van de wijnmaker aanschaft.
Artikel 1.2: Definitie de wijnmaker
Onder de wijnmaker wordt verstaan: de leverancier van de aangeboden goederen, tevens eigenaar van www.dewijnmaker.nl

Artikel 1.3: Definitie de wijnmaker
de wijnmaker is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel zuid limburg 14095648

Artikel 1.4: Definitie klant
Onder klant wordt verstaan: de partij die een of meerdere goederen (zie Artikel 1.5) afneemt van de wijnmaker

Artikel 1.5: Goederen
Onder goederen wordt verstaan: goederen door de wijnmaker aangeboden op de website www.dewijnmaker.nl en de andere niet op de website vermelde goederen maar wel uit het assortiment van de wijnmaker De inhoud van de goederen is conform de beschrijving van deze goederen op de website. Eventuele extra onderdelen of foto s, gebruikt om de foto s te accentueren, behoren niet tot deze goederen, tenzij expliciet vermeld.

Artikel 1.6: Algemene prijsstelling
de wijnmaker behoudt zich het recht om prijzen te herzien. Reeds geplaatste bestellingen zullen ? met inachtneming van artikel 1.7 ? altijd voor de afgesproken prijzen worden geleverd. Alle prijzen op www.dewijnmaker.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 1.7: Fouten in de prijsstelling
Indien foutieve prijsstelling is vernoemd, dan behoudt de wijnmaker zich het recht om deze prijzen te herzien. Reeds geplaatste bestellingen zullen tegen de herziene (correcte) prijzen worden geleverd. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Mocht de klant beslissen om deze goederen niet tegen de gewijzigde (correcte) prijzen te willen aanschaffen, dan is de klant hiertoe gerechtigd. Eventuele bestellingen van overige goederen blijven daarbij gehandhaafd.

Artikel 1.8: Algemene voorwaarden klant
Algemene voorwaarden van de klant zijn voor de wijnmaker niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 1.9: Eigendomsrecht
de wijnmaker blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de gehele betaling door de klant volledig is voldaan.

Artikel 1.10: Toekomstige wijzigingen algemene voorwaarden
de wijnmaker behoudt zich het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden voor nieuwe overeenkomsten. De website www.dewijmaker.nl heeft een automatisme ingebouwd waardoor gewijzigde Algemene voorwaarden altijd opnieuw door de klant moeten worden gelezen en geaccepteerd.

Artikel 1.11: Geschillenregeling, toepasselijk recht en geheimhouding
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen de wijnmaker en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

de wijnmaker zal alle gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen. De wijnmaker onderhoudt een geheimhoudingsplicht t.a.v. deze gegevens en zal deze gegevens nooit aan derden vertrekken. Als enige uitzondering geldt wanneer het Nederlands recht bepaalt dat de gegevens moeten worden afgestaan (bijvoorbeeld t.b.v. justitieel onderzoek).

Artikel 1.12: Overmacht
de wijnmaker is niet gehouden aan haar verplichtingen uit overeenkomsten indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De wijnmaker zal in dat geval haar uiterste best doen de overeenkomsten weer na te leven. Mocht dat na het oordeel van de wijnmaker onmogelijk blijken, dan kan de wijnmaker de overeenkomst ontbinden, waarbij gedane betalingen worden geretourneerd. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

ARTIKEL 2: BESTELLING, LEVERING EN GARANTIE

Artikel 2.1 Bestelling
Bestellingen via www.dewijnmaker.nl zijn uitsluitend van toepassing indien de klant de gehele bestelprocedure heeft doorlopen en de wijnmaker de bestelling per email heeft ontvangen. Zodra deze bestelprocedure is afgerond krijgt de klant daarvan melding op zijn beeldscherm en tevens ontvangt de klant een opdrachtbevestiging per email. De bestelling per email aan de wijnmaker is daarbij bindend. De opdrachtbevestiging naar de klant is identiek, maar omdat eventuele manipulatie door de klant niet is uit te sluiten, is deze niet bindend.

Artikel 2.2: Levering en leveringstijd
Levering vindt meestal plaats vanuit het opslagmagazijn van de wijnmaker. De wijnmaker zal bij al haar aangeboden goederen, evenals op de opdrachtbevestiging, de verwachte levertijd vermelden. De wijnmaker zal proberen deze levertijd na te komen, maar is daartoe niet verplicht. Bij overschrijding van meer dan 7 werkdagen van de verwachte levertijd zal de wijnmaker de klant altijd informeren. Bij overschrijding van meer dan 30 werkdagen is de klant gerechtigd af te zien van de opdracht conform Artikel 3.2: Eventuele betaalde kosten zullen dan door de wijnmaker worden teruggestort. De wijnmaker behoudt zich het recht in geval van overmacht af te zien van levering conform Artikel 1.12.
Bij levering van machines, wijnvaten en andere grotere artikelen die de wijnmaker niet standaard op voorraad heeft moet rekening gehouden worden met een vooraf vast te stellen bepaalde levertijd. Bij kleinere aantallen kan door de fabrikant gewacht worden met verzending tot een grotere verzamelbestelling verzonden kan worden.
Bij spoed levering van materialen en machines worden eventueel extra gemaakte kosten doorberekend.
Levering planten:
Doordat een groot deel van de selectie van de uit te leveren planten in mei s winters plaats vindt is de toegezegde levering altijd onder voorbehoud. Door ziekte of het niet goed opkomen van planten kan het zijn dat er minder planten beschikbaar zijn voor verkoop of wel beschikbaar zijn maar niet op de gevraagde onderstam. De wijnmaker zal dan zoveel mogelijk de tekorten aanvullen op de meest vergelijkbare onderstam. Dit zonder verplicht te zijn aan de koper deswege een schadevergoeding te betalen.
de wijnmaker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor te late levering van planten welke is ontstaan door vorst, wateroverlast, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden. Dit zal als overmacht worden beschouwd.

Artikel 2.3: Portokosten
Portokosten komen voor rekening van de klant De hoogte van de portokosten worden bepaald door de betaalmethode en de aangeschafte goederen. Tijdens de afronding van de bestelling zijn de te betalen portokosten zichtbaar op de website. Eventueel verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend en niet teruggenomen tenzij anders afgesproken

Artikel 2.4: Verzekeringskosten
De goederen worden niet verzekerd verstuurd. Wanneer de klant de goederen verzekerd verstuurd wil hebben komen deze verzekeringskosten voor rekening van de klant. Indien dit gewenst is kan de klant dit bij de opmerking aangeven. De verzekeringskosten zullen dan van te voren aan de klant worden bekend gemaakt door de wijnmaker. Wanneer gebruik wordt gemaakt van verzekerd versturen dan is het wel noodzakelijk dat de klant de goederen bij het in ontvangst nemen van de goederen deze goed controleert op schade. Wanneer schade is geconstateerd dient dit direct te worden gemeld aan de bezorger.

Artikel 2.5: Garantie bij levering
Op geleverde goederen geldt garantie bij levering m.b.t. verkeerd geleverde goederen, gebroken goederen of duidelijk aantoonbare schade, wanneer schade is gemeld aan de bezorger bij aflevering. Voor geringe afwijking in kwaliteit, kleur of afmetingen die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, is deze garantie bij levering niet van toepassing. In geval van garantie zal de wijnmaker vervangende goederen leveren, waarbij eventuele transportkosten voor rekening komen van de wijnmaker. Indien de klant aanspraak maakt op de garantie bij levering, dan dient dit te gebeuren binnen 5 werkdagen nadat de zending is verstuurd. Na deze periode kan de klant geen aanspraak maken op deze garantie.

Artikel 2.6: Fabrieksgarantie
Op goederen waar fabrieksgarantie van toepassing is, geldt deze betreffende fabrieksgarantie met de voorwaarden die de fabrikant daarvoor hanteert.

Artikel 2.7: Overige garantie
de wijnmaker is niet verantwoordelijk voor het niet groeien van planten omdat verschillende factoren die dit beinvloeden buiten onze invloed liggen. Rasechtheid wordt door ons gegarandeerd.
Wanneer een grote partij van eenzelfde soort niet groeit en dit tijdig (in hetzelfde groeiseizoen van aanplanten) gemeld wordt, zal de wijnmaker na het zelf constateren van het niet groeien van de planten zoeken naar een passende oplossing hiervoor.
Te late levering en slechte aangroei doordat de planten te lang onderweg geweest zijn kunnen de wijnmaker niet worden aangerekend en zijn geen reden voor schadevergoeding.
de wijnmaker hanteert geen overige garantieregelingen, maar uitsluitend de garantieregelingen conform Artikel 2.5 en Artikel 2.6.

ARTIKEL 3: AFNAME GOEDEREN

Artikel 3.1 Afnameplicht door klant
De klant is verplicht tot afname indien er een bestelling is geplaatst zoals beschreven in Artikel 2.1.

Artikel 3.2 Annulering
De klant kan afzien van de bestelling indien hij/zij aanspraak maakt (en kan maken) op het herroepingsrecht (zie Artikel 3.3). Na het verstrijken van de periode van het herroepingsrecht kan de klant uitsluitend afzien van afname indien daarvoor tussen klant en de wijnmaker overeenstemming is bereikt, of indien Artikel 1.7, Artikel 1.12 of overschrijding van de levertermijn conform Artikel 2.2 van toepassing is.

Artikel 3.3 Herroepingsrecht
Particuliere klanten hebben de mogelijkheid op grond van de wet Verkoop op Afstand geleverde goederen binnen 7 werkdagen na levering zonder reden van opgave terug te sturen naar de wijnmaker. In dat geval zal de wijnmaker eventueel reeds betaalde goederenkosten retourneren aan de klant. Initiƫle en retourverzendkosten komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 4: BETALING

Artikel 4.1 Prijzen voor geleverde goederen
De prijsstelling die via de website zijn bepaald en bij bestelling volgens Artikel 2.1 worden gehanteerd zijn bindend. Uitzondering hierop is indien Artikel 1.7 van toepassing is.

Artikel 4.2 Betaalmethode
De betaling geschiedt op de door de klant gekozen betaalmethode via het bestelformulier op de website. Betalingen achteraf dienen te voldoen binnen twee weken na factuurdatum.

Artikel 4.3 Niet na kunnen komen van betaling
Mocht de situatie zich voordoen dat de klant de betaling niet na kan komen, dan dient de klant de wijnmaker hiervan op de hoogte te stellen. Tevens dient de klant zorg te dragen dat de betaling zo spoedig mogelijk plaats vindt waarbij Artikel 4.4 van toepassing is.

Artikel 4.4 Sancties bij nalatige betaling
Wanneer de klant verzuimt binnen afgesproken betalingsperiode te betalen, wordt dit aan de klant medegedeeld en wordt deze in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 5 dagen aan de betaling te voldoen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan volgt een 2e herinnering: ook te voldoen binnen 5 dagen. Wordt ook binnen deze termijn niet betaald dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de wijnmaker gerechtigd om de geleverde goederen terug te vorderen. Eventuele kosten die daarbij gebaat gaan komen voor rekening van de klant.

Artikel 4.5 Geschillen
Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan deze de bezwaren binnen twee weken na bestelling schriftelijk of per mail aan de wijnmaker kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de wijnmaker een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De betalingsverplichting wordt dan opgeschort totdat de wijnmaker hier uitsluitsel over geeft

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID DEWIJNMAKER

Artikel 5.1 Aansprakelijkheid de wijnmaker
de wijnmaker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door gevolgen ?direct of indirect- van het gebruik van de geleverde goederen. Door de bestelling bij de wijnmaker te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze aansprakelijkheid.

Artikel 5.2 Toerekenbare tekortkoming
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de wijnmaker slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven dienst. De wijnmaker bepaalt daarbij in welke vorm de schadevergoeding plaats zal vinden. In de praktijk betekent dit meestal dat de wijnmaker alsnog de bestelling zal leveren, of het vertegenwoordigende bedrag aan de klant zal vergoeden. Iedere aansprakelijkheid van de wijnmaker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 5.3 Aansprakelijkheid derden
De klant vrijwaart de wijnmaker voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden aan de klant mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door aan de klant geleverde goederen van de wijnmaker.

Artikel 5.4 Aansprakelijkheid m.b.t. vertrouwelijke en persoonlijke informatie
de wijnmaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden of opslag van de klantgegevens. Tevens kan de wijnmaker niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van de persoonsgegevens of inbreuk door derden.

Artikel 5.5 Aansprakelijkheid bij te late levering
de wijnmaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen ?direct of indirect- van te late levering. Bij te late levering is Artikel 2.2 van toepassing.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID KLANT

Artikel 6.1 Aansprakelijkheid persoonsgegevens klant
Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant bij een volgende bestelling in zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen. Als de klant dit nalaat, is deze aansprakelijk voor eventuele schade die de wijnmaker als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 6.2 Aan klant toerekenbare tekortkomingen
de wijnmaker kan de klant aansprakelijk stellen voor alle schade die de wijnmaker mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst en deze voorwaarden.